Họ Tên - Chức vụ

Phone - Email

Bộ môn giảng dạy

NCS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Trưởng Khoa

0903.867.405

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các môn pháp luật

Ths.Nguyễn Thị Thu Trang
Phó trưởng Khoa

0909312645 - 0912614385

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pháp luật đại cương
Luật kinh tế
Luật đất đai
Pháp luật lâm nghiệp và môi trường
Các môn pháp luật chuyên nghành
 

Ths. Nguyễn Thị Hằng Nga
Trợ lý khoa
Tổ trưởng tổ Chính trị

 

0962.449.397

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin
Triết học
Kinh tế chính trị
Chủ nghĩa xã hội khoa học
 

Ths. Nguyễn Thị Liên

0975.514.075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ths. Phạm Thị Luận

0976.142.469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo dục chính trị
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Triết học
Kinh tế chính trị
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ths. Nguyễn Thị Ái Vân

0981.838.468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Triết học
Kinh tế chính trị
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ths. Trần Thị Thắm

0982.091.330

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

0977.498.468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo dục chính trị
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Triết học
Kinh tế chính trị
Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ths. Lưu Thị Loan

0973.306.960

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tâm lý học
Văn học
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ths. Phạm Văn Sỹ

0946.439.763

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dân tộc học
Kỹ năng giao tiếp

CN. Phạm Chí Thịnh

01656.175.635

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ sở văn hóa Việt Nam