LÃNH ĐẠO KHOA

 

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Hà
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Khoa
• Công tác quy hoạch, chiến lược phát triển Khoa
• Công tác Hợp tác quốc tế
• Công tác tổ chức, nhân sự, bồi dưỡng cán bộ
• Trưởng bộ môn Động thực vật
• Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ của Khoa
• Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Chương trình đào tạo của Khoa
• Công tác thực hành, thực tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy và các hệ đào tạo khác trong phạm vi nhiệm vụ của Khoa
• Công tác lập và theo dõi kế hoạch giảng dạy
• Công tác đoàn thể trong Khoa

 

Phó Trưởng Khoa: TS. Phạm Văn Hường    
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển Khoa
• Công tác tuyển sinh và truyền thông (Website)
• Công tác Đảm bảo chất lượng
• Công tác sinh viên (các hoạt động liên quan đến học tập, thi đua, khen thưởng và kỷ luật), ban cán sự lớp, cố vấn học tập; công tác nghiên cứu khoa học sinh viên.
• Công tác giáo trình, bài giảng cho đào tạo hệ Đại học chính quy và các hệ khác trong phạm vi nhiệm vụ của Khoa.
• Công tác quản lý tài sản và cơ sở vật chất
• Công tác văn thư - lưu trữ

 

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Đặng Việt Hùng

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 TS. Dương Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Danh Lam

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS. ThS. Nguyễn Văn Hợp

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trần Thị Ngoan

Giảng viên –  Trưởng

bộ môn QLTN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Minh Hoàn

Giảng viên

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Phan Thanh Trọng

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS. TS. Văn Nữ Thái Thiên

Giảng viên – Trưởng bộ môn KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS.ThS. Nguyễn Văn Quý

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Vũ Thị Thu Hòa

Giảng viên – Phó Trưởng

bộ môn KHMT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Trần Thị Nhật

Giảng viên

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. TS. Phan Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Chí Thịnh

Giảng viên, Trợ lý Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

GIẢNG VIÊN KIÊM GIẢNG

 

TS. Kiều Mạnh Hưởng

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Nguyễn Văn Thúy

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Lê Văn Long

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

NCS.ThS. Cao Phi Long

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 NCS.ThS. Lê Hồng Việt

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Phạm Hữu Khánh

Giảng viên kiêm giảng

 

NCS.ThS. Trần Thị Hương

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Nguyễn Trọng Phú

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Nguyễn Đức Huy

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NCS. TS. Nguyễn Văn Phú

Giảng viên kiêm giảng

Email: nguyenphu190

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Lã Nguyên Khang

Giảng viên kiêm giảng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.