1. GV. Ths. CAO PHI LONG, Trưởng Phòng

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0909 401 333 - 0982 889 879
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Phụ trách chung; phân công nhiệm vụ cho từng CBVC, LĐ; quản lý, điều hành mọi công việc của đơn vị.
 2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động của đơn vị.
 3. Phụ trách các nghiệp vụ: Công tác tổ chức các phong trào thi đua, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; giáo dục pháp luật, phòng chống Ma túy, HIV/AIDS và TNXH. Các đội hình đội hình ANXK- Sinh viên, VHVN. Công tác dịch vụ xã hội.
 4. Tham gia các Hội đồng nhà trường: HĐ KHĐT; Ban chỉ đạo thi đua khối CBVC; HĐ TĐKT; Ban chỉ đạo Thi đua khối Sinh viên; HĐ đánh giá kết quả Rèn luyện khối Sinh viên; Hội đồng xét Cấp học bổng và TCXH; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; Tổ thanh tra, Hội đồng kỷ luật Sinh viên.
 5. Phụ trách hoạt động của tổ quản lý khu nội trú Sinh viên.
 6. Soạn thảo các văn bản tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, quản lý, giáo dục Sinh viên.
 7. Phụ trách các công tác khen thưởng, kỷ luật khối Sinh viên. Chế độ học phí, học bổng, TCXH. Quỹ học bổng khuyến học, hiến máu nhân đạo. Công tác y tế, bảo hiểm…
 8. Phụ trách các nghiệp vụ: Công tác Sinh viên, HV; Công tác quản lý, khai thác hồ sơ Sinh viên.
 9. Tham gia chỉ đạo các hoạt động dịch vụ xã hội.
 10. Thường trực các hội đồng: Văn thể; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện, xét cấp học bổng, TCXH khối Sinh viên, HĐ kỷ luật Sinh viên.
 11. Chỉ đạo công tác ứng dụng, khai thác phần mềm đào tạo; trang website trong hoạt động của đơn vị.
 12. Phụ trách công tác kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên.
 13. Tham gia kiêm giảng.
 14. Đi học NCS năm thứ 5.
 15. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

2. CN. NGUYỄN ÁNH TUYẾT - Chuyên viên

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0937 471 174
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Phụ trách nghiệp vụ hồ sơ Sinh viên, HV: Tiếp nhận, xếp Sinh viên vào lớp hành chính, xử lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi diễn biến tăng/giảm Sinh viên HV toàn trường (trừ các lớp Liên thông).
 2. Xác định mã Sinh viên, HV phục vụ phần mềm quản lý đào tạo.
 3. Chủ trì việc cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống. Hoàn tất hồ sơ và trả lại cho Sinh viên, HV khi tốt nghiệp.
 4. Lập danh sách trình Hội đồng xét các chế độ chính sách đối với Sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với Sinh viên.
 5. Phụ trách công tác bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế cho Sinh viên.
 6. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội.
 7. Quản lý tài sản của Phòng, chấm công lao động hàng ngày, tháng.
 8. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng Phòng phân công.

3. Ths. PHẠM VĂN SỸ, Giảng viên - Kiêm giảng

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0792 149 998 - 0345 868 982 - 0703 031 740
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Ban hành QĐ công nhận CVHT/GVCN, Ban đại diện các lớp Sinh viên trong và ngoài trường.
 2. Tổ chức, theo dõi các hoạt động thể thao, khánh tiết, phong trào, phát thanh tuyên truyền; Tổ chức các phong trào thi đua.
 3. Nắm bắt, theo dõi, tổng hợp tình hình Sinh viên hàng ngày; Tổng hợp số liệu liên quan đến Sinh viên báo cáo Giám đốc phục vụ hội nghị giao ban công tác Sinh viên hàng tháng.
 4. Tổng hợp trình các hội đồng thi đua khen th­ưởng, kỷ luật Sinh viên; hội đồng rèn luyện; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp Sinh viên vi phạm pháp luật và vi phạm nội qui, quy chế. Soạn thảo các quyết định liên quan sau khi các hội đồng thống nhất.
 5. Phối hợp với Đoàn thanh niên trong các các hoạt động phong trào nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu vươn lên vào Đảng; Phụ trách các câu lạc bộ khối Sinh viên.
 6. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội, Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.
 7. Theo dõi công tác CVHT/GVCN.
 8. Tham gia kiêm giảng.
 9. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng Phòng phân công.

4. CN. NGÔ THỊ THU THUỶ, Giảng viên - Kiêm giảng

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0974 732 403

- Email: thuthuyk552gmail.com

 1. Nắm bắt sỹ số, tình hình chấp hành nội quy, quy chế của Sinh viên tại các cơ sở liên kết; theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Nhà trường với các Cơ sở liên kết đào tạo.
 2. Phụ trách công tác làm thẻ sinh viên.
 3. Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi diễn biến tăng/giảm Sinh viên, HV các lớp Liên thông.
 4. Phụ trách công tác tổ chức, quản lý, danh sách Sinh viên nội trú, ngoại trú.
 5. Phụ trách việc vận động các lớp Sinh viên – học viên tốt nghiệp ủng hộ quỹ KHKT và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp.
 6. Phụ trách quản lý, cho thuê trang phục tốt nghiệp các lớp SV-HV.
 7. Phụ trách hoạt động văn nghệ khối Sinh viên.
 8. Phụ trách công tác nữ sinh.
 9. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội, Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.
 10. Đi học Cao học.
 11. Tham gia kiêm giảng.
 12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

5. CN. Nguyễn Thị Thắm, Chuyên viên:

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0346 554 248

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  Thường trực văn phòng, xác nhận nhân thân Sinh viên; tiếp nhận đơn, thư của Sinh viên trình ký và trả kết quả; phân công và theo dõi lao động nghĩa vụ hàng tuần của Sinh viên;….
 2. Trực tiếp soạn thảo các văn bản, thư ký các buổi họp Phòng.
 3. Tham gia hỗ trợ các hoạt động khi có yêu cầu của Phòng, gồm:

       - Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.

       - Tiếp sinh, bế giảng, khai giảng và trả hồ sơ sinh viên – học viên.

       - Sơ kết tổng kết học kỳ, năm học.

       - Các hoạt động văn thể khối Sinh viên.

       - Các hoạt động dịch vụ xã hội cho sinh viên.

 1. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

6. KS. Phùng Văn Hải - Tổ trưởng tổ quản lý KTX.

- ĐTDĐ:  0963 661 866 - 0902 537 107

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành, phân công công việc và theo dõi nhân viên trong Tổ quản lý KNT thực hiện nhiệm vụ báo cáo Trưởng phòng vào cuối mỗi tháng.
 2. Lập phương án và bố trí chỗ ở cho Sinh viên nội trú.
 3. Lập kế hoạch trực KTX hàng tuần, nghỉ lễ.
 4. Thực hiện trực theo kế hoạch.
 5. Quản lý đội ANXK Sinh viên.
 6. 6. Nắm bắt và xử lý Sinh viên vi phạm nội quy, quy chế; đảm bảo an ninh, trật tự, tài sản của Sinh viên trong khu nội trú.
 7. Đề xuất mua sắm dụng cụ, văn phòng phẩm và đề nghị sửa chữa các công trình phục vụ Sinh viên khu nội trú.
 8. Phụ trách đăng ký nơi ở cho Sinh viên.
 9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

7. CN. Phạm Trọng Thanh - Nhân viên - Tổ QL KTX

- ĐTDĐ: 0934 847 787

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Theo dõi, nắm bắt và xử lý Sinh viên vi phạm nội quy, quy chế; đảm bảo an ninh, trật tự, tài sản của Sinh viên trong khu nội trú.
 2. Thực hiện trực theo kế hoạch.
 3. Phối hợp bố trí chỗ ở cho sinh viên.
 4. Phối hợp quản lý đội ANXK Sinh viên.
 5. Trực tiếp quản lý; theo dõi Trưởng phòng, Trưởng dãy là Sinh viên khu KTX.
 6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng và Tổ trưởng phân công.

8. KS. Nguyễn Quốc Tuấn - Nhân viên - Tổ QL KTX

- ĐTDĐ: 0986 064 310

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Theo dõi, nắm bắt và xử lý Sinh viên vi phạm nội quy, quy chế; đảm bảo an ninh, trật tự, tài sản của Sinh viên trong khu nội trú.
 2. Thực hiện trực theo kế hoạch.
 3. 3. Phối hợp bố trí chỗ ở cho sinh viên.
 4. Phối hợp quản lý đội ANXK Sinh viên.
 5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng và Tổ trưởng phân công.

9. Bà: Vũ Thị Huỳnh - Nhân viên - Tổ QL KTX

- ĐTDĐ: 01669 422 174

 1. Đảm trách công tác vệ sinh toàn bộ khuôn viên cây xanh, vệ sinh hành lang, nhà vệ sinh khu KTX sinh viên.
 2. Tham gia giáo dục, nhắc nhở Sinh viên chấp hành nội quy khu nội trú.
 3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng và Tổ trưởng phân công.