Cán Bộ

Chức Vụ

Điện Thoại

E-mail

Nguyễn Văn Phú

Phó trưởng phòng
Phụ trách phòng
097.203.7878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Kim Hậu

Phó trưởng phòng

01639383789 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đức Huy

Chuyên viên

0165.393.4434

 nguyenduchuy.vnuf2@gmail.com

Nguyễn Anh Quý

Chuyên viên

 0345.0345.18  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Trọng Phú

Chuyên viên

0963.813.412

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Ngọc Diệp

Tổ trưởng tuyển sinh

   

Bùi Thị Yến

Chuyên viên

0166.358.2423

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Năm

Chuyên viên

0977.607.795

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chu Thị Lựu

Chuyên viên

0937.542.627

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Thanh Hà

Chuyên viên

01697.653.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Lâm Vân

Chuyên viên

01665.005.163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Bích Loan

Chuyên viên

   

Đoàn Duy Khánh

Giảng viên

   

1. Ông Nguyễn Văn Phú – Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Đào tạo:

a. Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ đã được qui định trong quy chế và hoạt động của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp;

b. Nhiệm vụ cụ thể:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh đến bậc đại học;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác thi tốt nghiệp đến bậc đại học theo phân cấp của Giám đốc phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp;

- Thường trực các hội đồng tuyển sinh, thi tốt nghiệp, xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học;

- Chủ trì công tác quản lý chất lượng giảng dạy của giảng viên;

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc mở rộng quy mô đào tạo, tổ chức xây dựng mới các chương trình đạo tạo ở các bậc, các hệ.

- Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên;

- Quản lý hồ sơ, sổ sách cấp phát văn bằng chứng chỉ;

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ mua phôi bằng bậc TCCN, CĐ;

- Đề xuất việc mua sắm vật tư thiết bị, sách - giáo trình phục vụ đào tạo;

- Tham gia các hội đồng của trường do Giám đốc chỉ định;

- Kiêm giảng dạy đại học.

2. Ông Nguyễn Kim Hậu- Phó trưởng phòng:

a. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của bộ phận hành chính - kế hoạch; Thay mặt Phụ trách phòng giải quyết các công việc theo sự uỷ quyền của Phụ trách phòng.

b. Nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý và cập nhật chương trình đào tạo tất cả các bậc, các hệ trong toàn trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa, hàng năm, từng học kỳ (gồm cả xây dựng thời khóa biểu) đến bậc đại học trong và ngoài trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch làm KLTN, CĐTN, thi tốt nghiệp các bậc ĐH, CĐ, TCCN. Tham mưu lãnh đạo ra quyết định thành lập Hội đồng tốt nghiệp bậc ĐH, CĐ và TCCN.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch học giáo dục Quốc phòng An ninh cho sinh viên toàn trường.

- Theo dõi và xác nhận khối lượng giờ giảng dạy cho giảng viên; thanh toán vượt giờ, hợp đồng giảng dạy cho giáo viên theo các quy định hiện hành.

- Tham gia thực hiện và chỉ đạo việc mời giảng viên ngoài trường đến giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức học chuyển đổi cho thí sinh dự thi cao học.

- Theo dõi và quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo của tất cả các lớp trong và ngoài trường.

- Quản lý công tác học cải thiện, học nhanh, học chậm, học ghép và học 2 chương trình... Chủ trì thực hiện các thủ tục công nhận điểm cho sinh viên (như công nhận điểm cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình, học liên thông, học văn bằng 2, HSSV đã có các văn bằng, chứng chỉ, v.v...).

- Quản lý việc thôi học, ngừng học, tiếp tục học sau khi hết thời gian dừng học của HSSV.

- Chỉ đạo, xây dựng các báo cáo về các lĩnh vực được phân công trực tiếp.

- Quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo của toàn trường. Tổng hợp các loại báo cáo theo yêu cầu của Phụ trách phòng, Nhà trường và Bộ giao.

- Liên lạc với cơ sở liên kết đào tạo và sinh viên về tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, thi. Báo cáo lãnh đạo xử lý các phát sinh khi cần thiết.

- Tổng hợp báo cáo, chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị đào tạo hằng năm.

- Giải đáp thắc mắc của giảng viên về kế hoạch đào tạo;

- Tham gia công tác tuyển sinh, phát triển chương trình.

- Kiêm giảng dạy Đại học.

3. Bà Lê Ngọc Diệp:

a. Giúp lãnh đạo phòng thực hiện kế hoạch tuyển sinh tất cả các bậc, hệ trong toàn trường.

b. nhiệm vụ cụ thể:

- Biên soạn các tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh;

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, bao gồm các công việc : nhận, kiểm tra, nhập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh cho hệ chính quy (Bao gồm cả liên thông chính quy);

- Tham gia công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo kế họach tuyển sinh của nhà trường và quy chế tuyển sinh quy định;

- Tham gia công tác tiếp sinh. Sắp xếp, ra quyết định thành lập các lớp theo ngành học, bậc học.

- Tham gia công tác tư vấn giới thiệu tuyển sinh;

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ liên quan đến việc chuyển trường, chuyển ngành, chuyển lớp, bảo lưu kết quả tuyển sinh … của sinh viên;

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

4. Ông Nguyễn Anh Quý:

a. Giúp lãnh đạo phòng thực hiện kế hoạch tuyển sinh tất cả các bậc, hệ trong toàn trường.

b. Nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, bao gồm các công việc : nhận, kiểm tra, nhập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh hình thức VLVH;

- Tham gia công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo kế họach tuyển sinh của nhà trường và quy chế tuyển sinh quy định;

- Tham gia công tác tư vấn giới thiệu tuyển sinh;

- Chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc xét công nhận giá trị chuyển đổi giá trị môn học cho sinh viên bậc liên thông và văn bằng 2.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

5. Ông Nguyễn Trọng Phú – Giảng viên:

a. Giúp lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cho tất cả các bậc, hệ trong toàn trường.

b. Nhiệm vụ cụ thể:

- Định kỳ cập nhật chương trình đào tạo các bậc, các hệ;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho các ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, lập kế hoạch thời khóa biểu học tập, phân phối giảng đường theo từng học kỳ, năm học bậc ĐH, CĐ và TCCN.

- Công bố, gửi và thông báo các kế hoạch, thời khóa biểu qua hệ thống mạng (Quản trị mạng Phòng ĐT); phối hợp với các Khoa chuyên môn để tổng hợp kế hoạch thời khóa biểu, kế hoạch sử dụng giảng đường…trong phạm vi trong toàn trường.

- Theo dõi tình hình thực hiện chương trình đào tạo và Quy chế học tập của sinh viên và thực hiện các chương trình môn học của các hệ đào tạo.

- Phối hợp với các Khoa, bộ môn trong việc mời giảng theo kế hoạch (theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng trực tiếp quản lý).

- Quản lý sử dụng và khai thác phần mềm xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu. Đề xuất với lãnh đạo phòng về yêu cầu, kế hoạch nâng cấp hệ thống phần mềm đào tạo.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu theo các mảng công việc được phân công.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên về kế hoạch đào tạo.

- Kiêm giảng dạy đại học (nếu được khoa chuyên môn phân công).

- Tham gia các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.

6.  Bà Nguyễn Thị Năm – Giảng viên:

a. Giúp lãnh đạo ban quản lý danh sách, kết quả học tập của sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy.

b. Nhiệm vụ cụ thể

- Theo dõi, quản lý điểm ở bậc đại học và Cao đẳng hệ chính quy. Tổng kết điểm theo học kỳ, năm học, khoá học.

- Nhập điểm thi kết thúc học phần. Công bố điểm học phần của sinh viên theo qui định.

- Lập danh sách thi và thi lại. Cung cấp dữ liệu về sinh viên còn nợ môn để làm cơ sở lập kế hoạch học lại, thi lại. Xử lý các đơn từ có liên quan đến việc học lại, thi lại của sinh viên.

- Cung cấp dữ liệu và phối hợp kiểm tra dữ liệu trong công tác xét điều kiện sinh viên làm khóa luận và công nhận tốt nghiệp.

- Theo dõi, báo cảo lãnh đạo về sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, sinh viên học liên thông, sinh viên học văn bằng 2, sinh viên học nhanh hoặc chậm tiến độ, Sinh viên học ghép….

- Tổng hợp bảng điểm (cả điểm thi đi, thi lại, thi trả nợ…) cho tất cả sinh viên các khóa, các khoa, các lớp. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời… của sinh viên hệ chính quy.

- Cung cấp dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thi lại, học lại, kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên.

- Kiêm giảng dạy đại học (nếu được khoa chuyên môn phân công).

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

7. Ông Nguyễn Đức Huy - Giảng viên:

a. Giúp lãnh đạo phòng về các công tác xây dựng và theo dõi kế hoạch tốt nghiệp, theo dõi biến động số lượng HSSV và các công việc khác.

b. Nhiệm vụ cụ thể

- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo cho các lớp VLVH đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Theo dõi thống kê số lượng, cơ cấu, danh sách sinh viên theo các lớp, các ngành học, các Khoa; thường xuyên cập nhật tình hình biến động học sinh, sinh viên; thực hiện chế độ báo cáo từng quý, hàng năm và đột xuất khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn tạm ngưng tiến độ tập, bảo lưu thội học và công nhận giá trị chuyển đổi môn học (bao gồm cả học phần Chính trị, ANQP, GDTC)… của sinh viên, trình lãnh đạo phòng và trường giải quyết. Theo dõi, quản lý hồ sơ và các thông tin liên quan sau khi đã có quyết định của nhà trường.

- Xây dựng, soạn thảo các văn bản về kế hoạch tốt nghiệp cho các lớp, các khóa và theo dõi kế hoạch, nhắc nhở các bộ phận có liên quan và các Khoa thực hiện theo tiến độ kế hoạch.

- Quản lý danh sách, theo dõi tình hình học tập, kết quả thi, chuẩn bị các tài liệu để xét cảnh báo học vụ, xét điều kiện làm KLTN, CĐTN, điều kiện thi TN và công nhận tốt nghiệp bậc ĐH, CĐ.

- Lưu trữ, bảo quản lâu dài và an toàn các tài liệu, số liệu, hồ sơ về kết quả học tập của sinh viên các bậc, hệ đào tạo.

- Tham gia công tác tổ chức học chuyển đổi cho học viên dự thi cao học theo dự phân công của Phòng.

- Tổng hợp, kiểm tra, phối hợp với bộ phận điểm để hoàn tất các thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho HSSV.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý các hồ sơ tốt nghiệp và văn bằng của sinh viên bậc ĐH, CĐ. Chịu trách nhiệm trong việc cấp phát Văn bằng, chứng chỉ. Bảo quản, lưu trữ theo các qui định hiện hành.

- Kiêm giảng dạy đại học (nếu được khoa chuyên môn phân công).

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

8. Bà Bùi Thị Yến - Giảng viên:

a. Giúp lãnh đạo phòng về các công tác xây dựng kế hoạch thi, học lại và thi sau học lại của HSSV và các công việc khác.

b. Nhiệm vụ cụ thể

- Lập kế hoạch thi đi, thi lại, thi sau học lại và thanh quyết toán sau mỗi đợt theo qui định hiện hành. Giải quyết các trường hợp xin hoãn thi, thay đổi lịch thi (trước khi chốt và gửi danh sách thi cho Phòng Khảo thí & ĐBCL).

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ liên quan đến việc học lại, thi lại … của sinh viên.

- Tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện và xây dựng kế hoạch học lại, học cải thiện, thi sau học lại cho HSSV trong toàn trường.

- Soạn thảo các quyết định cử HSSV đi thực tập giáo trình, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

- Tham gia công tác tổ chức học chuyển đổi cho học viên dự thi cao học theo dự phân công của phòng.

- Soạn thảo và theo dõi hợp đồng dạy lại, vượt giờ, thỉnh giảng.

- Kiêm giảng dạy đại học (nếu được khoa chuyên môn phân công).

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

9. Bà Nguyễn Thanh Duyên – chuyên viên:

a. Giúp lãnh đạo ban quản lý danh sách, kết quả học tập của sinh viên đại học hệ VLVH và học sinh bậc TCCN.

b. Nhiệm vụ cụ thể

- Nhận, xử lý và lữu trữ điểm quá trình, điểm thi đi, thi lại, điểm tốt nghiệp ở dạng bản cứng, trên máy tính và phần mềm đào tạo theo chương trình đã được xây dựng của sinh viên đại học hệ VLVH và học sinh bậc trung cấp.

- Phối hợp chuẩn bị dữ liệu xét điều kiện tốt nghiệp cho Sinh viên hệ VLVH.

- Xây dựng kế hoạch tốt nghiệp bậc trung cấp, chuẩn bị các tài liệu và tham gia hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp bậc trung cấp.

- Tổng hợp bảng điểm (cả điểm thi đi, thi lại, thi trả nợ…) cho tất cả học sinh các khóa, các ban, các lớp. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời… của sinh viên hệ VLVH, học sinh bậc TCCN.

- Cung cấp các dữ liệu về kết quả học tập của HSSV làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thi lại, học lại, tốt nghiệp… cho HSSV.

- Lập danh sách thi sinh viên hệ VLVH và trung cấp chuyển cho Phòng KT&ĐBCL tổ chức thi cuối học phần cho HSSV.

- Chuẩn bị các số liệu, báo cáo về tình hình kết quả học tập, phục vụ công tác thi đua khen thưởng, buộc thôi học, xét điều dự thi Tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp của HSSV.

- Lưu trữ, ghi chép, bảo quản lâu dài và an toàn các tài liệu, số liệu, hồ sơ về kết quả học tập của HSSV bậc đại học hệ VLVH và bậc trung cấp.

- Phối hợp với Phòng KT & ĐBCL đôn đốc và thông báo nộp điểm thi, điểm quá trình của tất cả các học phần bậc đại học hệ VLVH và bậc trung cấp.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý các hồ sơ tốt nghiệp và Bằng TN bậc TCCN, chứng chỉ giáo dục QP&AN.

- Dự trù và mua sắm các loại VPP, quản lý tài sản phục vụ công việc của phòng.

- Lưu trữ các quyết định của nhà trường liên quan đến phòng Đào tạo.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.