I. Lãnh đạo Khoa:

Thông tin chung

Nhiệm Vụ và quyền hạn

Trần Văn Hùng - Trưởng Khoa
Chức danh/học vị: GVC/TS
ĐT: 0909.193.879
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu về mọi hoạt động của Khoa.
- Phụ trách công tác Đào tạo, nhân sự, kế hoạch, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng phát triển đội ngũ và đảm bảo chất lượng.
 - Phụ trách công tác đoàn thể.
 - Chủ trì , liên lết và phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài Phân hiệu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 - Thực hiện các báo cáo, kế hoạch theo định kỳ.
 

Nguyễn Lê Quyền - Phó Trưởng Khoa
Chức danh/học vị: GV/TS
ĐT: 0908.391.926
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Khoa được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
 - Phụ trách công tác Sinh viên: học tập và rèn luyện, công tác CVHT, quản lý sinh viên, học bổng, khen thưởng và kỷ luật, công tác phong trào thi đua khối sinh viên,…
 - Phụ trách công tác tuyển sinh và truyền thông.
- Phụ trách công tác văn thể.
 - Thực hiện các báo cáo, kế hoạch theo định kỳ và các công tác khác.

Trịnh Quang Thoại - Phó Trưởng Khoa
Chức danh/học vị: GVC/TS
ĐT: 0912381910, 0985699211;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Khoa được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
 - Phụ trách công Nghiên cứu Khoa học của Giảng viên và Sinh viên.
 - Triển khai đề tài NCKH các cấp.
 - Thực hiện hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo, các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn.
 - Thực hiện các báo cáo, kế hoạch theo định kỳ và các công tác khác.

I. Bộ môn Kế toán Tài chính

Họ và tên GV

Chức vụ/Chức danh

ĐT và Email

Trình độ  chuyên môn

Học phần giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

Trần Văn Hùng

GVC/TS; Trưởng BM KTTC

0909.193.879
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiến sĩ

Đại học: Tài chính DN, Phân tích TCDN, Phân tích KD
Cao học: Kinh tế vi mô nâng cao, Quản lý chương trình và Dự án

Kinh tế, tài chính - ngân hàng,
kinh tế và chính sách nông lâm nghiệp, quản trị DN

Đinh Thị Thu Thủy

GV/Thạc sỹ
Phó trưởng BM Kế toán Tài chính

0866 .214. 107 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2, Kế toán quản trị, Thuế

Kế toán tài chính, Kinh tế

Đoàn Thùy Lâm

Giảng viên/Thạc sỹ

0908848472
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

NLKT, KTTC1, KTTC2, Kế toán TMVT, Tổ chức công tác kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Thị Nhung

Giảng viên/Thạc sỹ

0356.093.235
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sỹ

Nguyên lý thống kê, Thống kê kinh tế, Thống kê doanh nghiệp, Kế toán quản trị

Kế toán, Thống kê

Nguyễn Hữu Đức

Giảng viên
NCS tại Nga

0944136697 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sỹ

 Tài chính tiền tệ, 
 Thị trường chứng khoán

Tài chính -  ngân hàng

Phạm Thị Thu Hương

Giảng viên/Thạc sỹ

"0916167089" This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thạc sỹ

NLKT, KTTC1,KTQT, Kế toán HCSN

Kế toán tài chính

Lương Thị Anh Trang

Giảng viên/Thạc sỹ

0368726004
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sỹ

Tài chính DN, Tài chính tiền tệ, Phân tích kinh doanh,
Phân tích TCDN, Thị trường chứng khoán

Tài chính -  ngân hàng

Đỗ Thị Bích

Giảng viên/Thạc sỹ

0973828131 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

NLKT, KTTC1, KTTC2, Kế toán TMVT, Phân tích KD

Kế toán doanh nghiệp

Phùng Thị Thu Hà

Giảng viên/Thạc sỹ

0977.705.071
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sỹ

ĐH: Kinh tế lượng, Toán kinh tế, Quản lý tài chính công, Tiếng anh chuyên ngành, Thị trường chứng khoán

Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng,

Nguyễn Thị Thắm

Chuyên viên  - Trợ lý Khoa

0346554248 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN

 

 

II. Bộ môn: Quản trị Kinh doanh

Họ và tên GV

Chức vụ/Chức danh

ĐT và Email

Trình độ  CM

Học phần giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

Nguyễn Lê Quyền

GV/TS;
Trưởng BM QTKD

0908.391926
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh, Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế, Quản trị sản xuất

Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Văn Dũng

GV/ ThS; P. Bộ môn QTKD;

0918.51.3968
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

ĐH: Quản trị học, Quản trị kinh doanh, Quản trị chiến lược, Thị trường bất động sản

Quản trị nhân sự, quản trị chiến lược, phân tích tài chính DN

Nguyễn Văn Châu

Giảng viên/Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

ĐH: Markting, QT nhân lực; QT Công nghệ; QT chất lượng; Đàm phán trong kinh doanh…

QT nhân lực; QT Công nghệ; QT chất lượng; trong doanh nghiệp

Nguyễn Xuân Thành

Giảng viên/Thạc sỹ

0984.691.438
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Marketing căn bản; Toán kinh tế; Kinh tế Lâm nghiệp;
Kinh tế tài nguyên; Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp…

Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Tài chính…

Đặng Thị Bích Loan

Giảng viên/Thạc sỹ

0962733777-0969873939; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Marketing, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô

Kinh tế, chiến lược, phát triển

Trương Thị Hương Tâm

Giảng viên/CH

0796.300.213  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN

Quản trị học, Quản lý dự án

Kinh tế, quản trị

III. Bộ môn Kinh tế

Họ và tên GV

Chức vụ/Chức danh

ĐT và Email

Trình độ  CM

Học phần giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

Trịnh Quang Thoại

TS, GVC, Phó trưởng Khoa

0912381910, 0985699211; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Đại học: Kinh tế lượng, Kinh tế tài nguyên, Phương pháp nghiên cứu Kinh tế;
Cao học: Kinh tế lượng nâng cao, Kinh tế vi mô nâng cao, Phương pháp nghiên cứu trong quản lý Kinh tế, Kinh tế và Quản lý Tài nguyên - Môi trường; Kinh tế tài nguyên đất, Định giá kinh tế tài nguyên và môi trường

Chính sách và phát triển bền vững; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Sinh kế bền vững và phát triển nông thôn; Định giá tài nguyên và môi trường

Nguyễn Thị Hương Thảo

Giảng viên/Thạc sỹ
Phó trưởng BM Kinh Tế

0982235016 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kinh tế vi mô, Kinh tế đầu tư, Kinh tế tài nguyên môi trường

Kinh Tế

Vũ Thu Hương

GVC/TS

0909935362 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiến sĩ

ĐH: Kinh tế Nông nghiệp, Phương pháp nghiên cứu Kinh tế - Xã hội, Kế toán ngân sách
CH: Kinh tế Nông nghiệp, Quản lý nhà nước về kinh tế, Chính sách Nông nghiệp - Nông thôn

Kinh tế Nông Lâm nghiệp, Kế toán tài chính,
Quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Sỹ Minh

Giảng viên/Thạc sỹ

0933.625.328 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế đầu tư …

Kinh tế, tài chính

Nguyễn Thị Lương

Giảng viên/Thạc sỹ

0974.047673 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Thống kê doanh nghiệp, Thống kê kinh tế, Nguyên lý thống kê, Kinh tế vĩ mô, Lịch sử các học thuyết kinh tế

Kinh tế, kế toán

Nguyễn ngọc Văn

 

NCS. tại Nga

     

IV. Giảng viên kiêm giảng

Họ và tên GV

Chức vụ/Chức danh

ĐT và Email

Trình độ  CM

Học phần giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

Nguyễn Hạnh Tâm

GV/Ths. GĐ thư viện

0934101002; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Quản lý dự án LN, LNXH, Khởi sự và tạo lập DN

Chính sách Lâm nghiệp, kinh tế nông LN

Thái Hữu Thọ

ThS/Trưởng phòng TCHC

0983214107 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế, Quản trị trang trại

Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên môi trường

Lê Ngọc Diệp

Giảng viên/ Tổ trưởng tổ tuyển sinh & truyền thông/ Phó BT đoàn trường

0982.052.522/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Kế toán ngân sách, kế toán hành chính sự nghiệp, Kiểm toán

Kinh tế, kế toán