Chức năng - Nhiệm vụ
Khoa lâm học là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Giám đốc Phân hiệu trực tiếp tổ chức thực hiện:
+ Mục tiêu đào tạo, đề xuất ý kiến để bổ sung hoàn chỉnh mục tiêu đào tạo.
+ Công tác giảng dạy, thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo; Trực tiếp quản lý, đào tạo, giáo dục rèn luyện toàn diện đối với học sinh sinh viên.
+ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Giám đốc giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
+ Phối hợp với các cơ sở sản xuất thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao dịch vụ khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ sản xuất, tăng thu nhập và góp phần xây dựng quỹ phúc lợi cho Khoa và Nhà trường.
+ Đào tạo các lớp ngắn hạn bồi dưỡng nâng cao trình độ cho sinh viên và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực Lâm Nghiệp.
+ Khai thác dự án trong và ngoài nước về Phát triển Lâm nghiệp.
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

Cơ sở vật chất phục vụ thực hành thực tập và nghiên cứu khoa học:
+ Hệ thống phòng thực hành thực tập thuộc Trung tâm thí nghiệm thực hành, nhà nuôi cấy mô, vườn ươm là hiện trường thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học.
+ Vườn trường với khuôn viên 20 ha trồng các loại cây gỗ lớn, cây mọc nhanh và khu vườn thực vật đáp ứng tốt các bài thực hành, thực tập cho các môn học chuyên ngành.
+ Trại trồng rừng với diện tích 200 ha tại huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận và với 1.000 ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 121 - Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng nai đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận giao cho Nhà trường xây dựng các mô hình học tập cùng với 58,000 ha thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai sẽ là hiện trường lý tưởng cho sinh viên, giảng viên Khoa Lâm học thực tập và nghiên cứu khoa học.


Phòng nuôi cấy mô giống cây lâm nghiệp


Phòng thí nghiệm điều tra quy hoạch

Thực hành đo đạc công nghệ địa chính và bản đồ