Khoa Nông học là đơn vị quản lý hành chính cơ sở thuộc Phân hiệu, có các nhiệm vụ :

a. Tham gia xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo 05 ngành đào tạo: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, Thú y.

b. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.

c. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y và Công nghệ sinh học, chủ động khai thác các dự án, đề tài; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trai, nông trại gắn đạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

d. Tham gia xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong khoa.

đ. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,... phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

e. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng môn học do Giám đốc Phân hiệu giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

f. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

Khoa Nông học có các bộ môn, văn phòng khoa, trạm trại trực thực hành, bệnh xá thú ý. Trưởng các đơn vị trực thuộc do Trưởng khoa đề nghị, Giám đốc Phân hiệu ra Quyết định.Đứng đầu Khoa là Trưởng Khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp Trưởng Khoa có các Phó Trưởng Khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Khoa. Nhiệm kỳ của Trưởng Khoa và Phó khoa là 5 năm và có thể bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

1.    Giới thiệu:
Đào tạo nhân lực có trình độ đại học, kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật có đạo đức nghề nghiệp, có thái độ lao động nghiêm túc, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đa dạng ở các cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ Bảo vệ thực vật đáp ứng được yêu cầu xã hội.2.     Lĩnh vực đào tạo - chuyên môn:
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các môn học do Nhà trường, Khoa phân công cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh. Các môn học do Bộ môn phụ trách: Hệ đại học: Côn trùng Nông Nghiệp, Bệnh cây Nông nghiệp, Quản lý cỏ dại, Sử dụng thuốc BVTV, Kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, Dịch tễ học BVTV,Vệ sinh anh toàn thực phẩm, Động vật hại nông nghiệp, Bảo quản sau thu hoạch, Côn trùng học, Bệnh cây học, Dự báo sâu bệnh hại, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Quản lý sâu bệnh hại, Quản lý dịch hại tổng hợp, Sâu bệnh hại cây Lâm nghiệp đô thị, cho sinh viên đại học ngành Bảo vệ Thực vật, Quản lý tài nguyên, Lâm sinh;  Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học về Bảo vệ thực vật, Vi sinh vật, Quản lý dịch hại.

3.        Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa, phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ: Vườn Quốc gia, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học lâm nghiệp, các Chi cục Bảo vệ thực vật...
 

BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

1.     Giới thiệu:
Bộ môn KHCT là 1 trong 3 Bộ môn trực thuộc Khoa Nông học, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và kiến thức thực tiễn về lĩnh vực trồng trọt2.     Lĩnh vực đào tạo chuyên môn
- Quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo ngành Khoa học cây trồng.
- Quản lý và phân công giảng viên giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành thuộc lĩnh vực trồng trọt và khối kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật trồng trọt.
- Hướng dẫn sinh viên ngành khoa học cây trồng tham gia nghiên cứu khoa học và thực tập nghề nghiệp, thực tập khóa luận tốt nghiệp.
- Tham gia xây dựng, rà soát, đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng; Xây dựng, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần thuộc Bộ môn quản lý.
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học về chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật trồng trọt các loại cây trồng nông nghiệp, các kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ.
- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong lĩnh vực trồng trọt.

3.       Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Đề xuất, xây dựng chương trình và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn.
- Phát triển và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực trồng trọt.
- Nghiên cứu, đề xuất cải tiến các phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức đào tạo ngành Khoa học cây trồng
 

BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y

1.    Giới thiệu:
Bộ môn chăn nuôi – thú y là bộ môn được tách ra từ bộ môn Nông Nghiệp vào năm 2018. Bộ môn có tổng số 04 giảng viên cơ hữu và 06 giảng viên thỉnh giảng. Bao gồm 01 Tiến sĩ, 01 NCS, 06 Thạc sỹ và 2 Bác sỹ thú y, ngoài ra còn có các giảng viên kiêm giảng từ các bộ môn trong trường.2.    Lĩnh vực đào tạo - chuyên môn:
- Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ  giảng dạy, đào tạo kỹ sư Chăn nuôi, Thú y.
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa, nhà trường về nội dung, chất lượng giảng dạy của các học phần do Nhà trường, Khoa phân công.
- Liên kết với các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thú y và hệ thống trang trại chăn nuôi trong vùng để để triển khai thực hành thực tập cho sinh viên.
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung các học phần, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học.
- Quản lý và giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực CNSH: Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật phục vụ trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp, cây dược liệu; Kỹ thuật chuyển gen vào cây trồng; Vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học, Vi sinh vật phục vụ cho xử lý ô nhiễm môi trường.
- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong lĩnh CNTY.

3.        Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, ứng dụng chuyển giao công nghệ về vĩnh vực CNTY trong nông nghiệp.