NGND.GS.TS. TRẦN VĂN CHỨ
Hiệu trưởng
Phụ trách Phân hiệu

Là người đứng đầu Phân hiệu, là đại diện pháp nhân về mặt đối nội, đối ngoại của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước Pháp luật về mọi hoạt động của Phân hiệu. Quản lý đơn vị theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phụ trách các mảng công việc:

a, Chiến lược phát triển Phân hiệu.

b, Công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CBVC và lao động.

c, Công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng quy chế, quy định nội bộ.

d, Công tác tài chính của Phân hiệu.

e, Hoạt động đào tạo sau đại học, khoa học và chuyển giao công nghệ, hoạt động dự án và hợp tác quốc tế.

f, Dự án đầu tư, nâng cấp Phân hiệu.

g, Cơ sở vật chất, các hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ và đào tạo ngắn hạn tại Phân hiệu.

h, Công tác đời sống, chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

i, Công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Khoa học Công nghệ & HTQT, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Công chức Kiểm lâm, Trung tâm Sản xuất - Dịch vụ.


TS. MAI HẢI CHÂU

Phó Giám đốc

Là người giúp việc cho Phó giám đốc Phụ trách Phân hiệu (PTPH), chịu trách nhiệm trước Phó giám đốc PTPH và pháp luật trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Phó giám đốc PTPH phân công.

Thay mặt Phó giám đốc PTPH giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Phó giám đốc PTPH ủy quyền khi Phó giám đốc PTPH đi vắng. Lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được Phân công.

Phụ trách các mảng công việc:

a, Kế hoạch đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong và ngoài Phân hiệu.

b, Các dự án, đề án mở rộng và phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo.

c, Các hoạt động rà soát phát triển, đổi mới chương trình đào tạo.

d, Mua sắm sách, thiết bị và đồ dùng dạy học.

e, Kế hoạch tài chính liên quan đến đào tạo.

f, Công tác sinh viên.

g, Công tác văn thể của Phân hiệu.

h, Các nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc PTPH phân công

Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Lâm học, Khoa Nông học, Khoa Kinh tế, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa tài nguyên và Môi trường, Khoa Công nghiệp và kiến trúc, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển công nghệ, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng CT&CTSV, Thư viện.