- Giám sát  thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị theo quy định.
- Thanh tra đột xuất việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.
- Thanh tra, xác minh theo yêu cầu của Giám đốc.
- Báo cáo kế hoạch thanh tra.
- Tiếp dân (Cán bộ VC-LĐ và SV)