1. Thiết kế nội thất - Mã ngành: 7580108
2. Kiến trúc cảnh quan - Mã ngành: 7580102
3. Công nghệ chế biến lâm sản - Mã ngành: 7549001
4. Kỹ thuật xây dựng - Mã ngành: 7580201