1. Chức năng:

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH liên quan đến các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Kế toán và Quản trị Kinh doanh. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới;

- Tổ chức đào tạo bậc đại học, cao đẳng và trung cấp một số ngành theo mục tiêu, quy mô các loại hình đào tạo của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy,học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo HSSV;

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quy hoạch xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc. Cùng với các ban chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong Ban.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,… phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Giám đốc giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bỗi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Ban.


Tập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa kinh tế