Khoa học môi trường
Mã ngành: 7440301

Quản lý tài nguyên rừng
Mã ngành: 7620211
Bảo vệ thực vật
Mã ngành: 7620112