Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
10/05
         
Thứ ba
11/05
         
Thứ tư
12/05
         
Thứ năm
13/05
         
Thứ sáu
14/05
         
Thứ bảy
15/05
         
Chủ nhật
16/05