Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
18/03

 

 

 

 

 

Thứ Ba
19/03

9h00'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC,  Khoa Lâm học)

P102.G2

CTHĐ

13h30’

Họp Khoa Khoa học cơ bản

Toàn thể GV khoa KHCB

Phòng họp B nhà A2

Lê Đình Lương

14h00'
(Hoãn)

Họp ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Phân hiệu

Các thành viên ban chỉ đạo theo quyết đinh số 1179/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 08/11/2018

Phòng họp C nhà A1

Mai Hải Châu

15h00’

Họp chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

Các đảng viên trực thuộc chi bộ

Phòng họp B nhà A2

Nguyễn Kim Hậu

Thứ Tư
20/03

 7h30'

Báo cáo sinh hoạt học thuật khoa LLCT

 Các thành viên trong hội đồng

P102.G2

CTHĐ

Thứ Năm
21/03

 7h30' 

 Báo cáo sinh hoạt học thuật khoa LLCT 

 Các thành viên trong hội đồng

P102.G2

CTHĐ

Thứ Sáu
22/03

  7h30'

 Báo cáo sinh hoạt học thuật khoa LLCT 

 Các thành viên trong hội đồng

 P102.G2 

CTHĐ

Thứ Bảy
23/03

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
24/03