Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
28/5

 

 

 

 

 

Thứ Ba
29/5

14h00’

Xét duyệt phương án sử dụng đất THTT cho các khoa và bàn giao diện tích đất

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị: TCHC, TCKT, Lâm học, TN – MT, Nông học, Thực nghiệm & PTCN

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Tư
30/5

8h00’

Họp xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp K59, C04 đợt 2

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp B nhà A1

CTHĐ

8h30'

Họp bàn về hướng khắc phục những mặt tồn tại của kết luận đánh giá ngoài giai đoạn 2012 - 2016

Ban GĐ; Trưởng các phòng: Đào tạo, Khảo thí, CTSV, TC-HC, KT-TC, KHCN&HTQT; Giám đốc :Thư viện, TT.TH&NN, TT.TN&PTCN ).

Phòng họp B nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

14h00’

Họp Đảng ủy

Các đồng chí trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
31/5

7h00'

Báo cáo sinh hoạt học thuật của các giảng viên trong khoa KHCB

Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa, các giảng viên trực thuộc Khoa và các cá nhân quan tâm

P.104-G2

CTHĐ

13h00'

Sinh hoạt học thuật khoa Tài nguyên và Môi trường

Các thành viên trong hội đồng và cá nhân quan tâm

P.102-G2

CTHĐ

14h00’

Họp giao ban

Ban GĐ, Trưởng + Phó các đơn vị, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư đoàn TN, Tổ trưởng tổ thanh tra

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
01/6

 Cả ngày

BVKL Tốt nghiệp khóa 59–KT + QTKD và C04-KT

 Các thành viên trong hội đồng và HSSV

P.501-G1; P.502-G1; P.504-G1

CTHĐ

Thứ Bảy
02/6

 Cả ngày

BVKL Tốt nghiệp khóa 59–KT + QTKD và C04-KT

 Các thành viên trong hội đồng và HSSV

 P.501-G1; P.502-G1; P.504-G1

 CTHĐ 

9h00'

Khai giảng cao học khóa 26A

Ban giám đốc, trưởng các đơn vị

Phòng họp A nhà A1

Phòng KHCN & HTQT

Chủ Nhật
03/6