Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
11/6

 13h30'

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng và CBGV quan tâm

 P.102-G2

CTHĐ

Thứ Ba
12/6

7h00’ – 9h30’

Sát hạch tuyển dụng giảng viên khoa kinh tế (Ngành kế toán)

Các thành viên trong hội đồng

P.102-G2

CTHĐ

8h00’ – 11h00’

Sát hạch tuyển dụng giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng

P.103-G2

CTHĐ

9h30’ – 11h30’

Sát hạch tuyển dụng giảng viên trung tâm tin học ngoại ngữ

Các thành viên trong hội đồng

P.102-G2

CTHĐ

10h00’

Làm việc với Viện Nghiên cứu & Ứng dụng KHCN – Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Ô. Châu – PGĐ; Ô. Tuyến - KHCN; Ô. Việt – Bí thư ĐTN và Ô. Long – CTSV + Đoàn Công tác Viện Nghiên cứu & Ứng dụng KHCN.

Phòng họp C – Nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

14h00’ – 16h00’

Sát hạch tuyển dụng giảng viên khoa kinh tế (ngảnh QTKD)

Các thành viên trong hội đồng

P.103-G2

CTHĐ

14h00’

Báo cáo sinh hoạt học thuật khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng và CBGV quan tâm

Phòng họp B – Nhà A2

CTHĐ

15h00'

Báo cáo sinh hoạt học thuật TT TH&NN

Các thành viên trong hội đồng và CBGV quan tâm

Phòng máy 05

CTHĐ

16h00’

Sát hạch tuyển dụng giảng viên khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng

P.103-G2

CTHĐ

Thứ Tư
13/6

14h00'

 Họp đảng ủy

 Các Đc trong BCH Đảng ủy

 Phòng họp C nhà A1

 B. Vũ Thu Hương

Thứ Năm
14/6

8h00’

Họp Hội đồng xét điểm rèn luyện và xét cấp học bổng HKI năm 2017 – 2018 đối với các lớp Liên thông chính quy.

Ô. Châu – PGĐ; Ô. Thái Thọ - TCHC; Ô. Phú – Phó Phụ trách Đào tạo; Ô. Việt – Bí thư ĐTN; Ô. Hùng – Khoa Kinh tế; Ô. Bình – Khoa Lâm học; B. Hà – Khoa TN&MT; B. Thắm - TCKT

Phòng họp B nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

8h00'

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng và CBGV quan tâm

P.101-G2

Ô. Nguyễn Tuấn Bình

9h00'

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017, chủ trì: Phạm Trung Thuỷ

Các thành viên trong hội đồng:
1. Nguyễn Trường Sơn - CTHĐ
2. Lê Văn Long - UVTK
3. Nguyễn Vũ Duy - PB1
4. Thái Hữu Thọ - PB2
5. Lê Thị Thu - UV

P.102-G2

CTHĐ

13h30'

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng và CBGV quan tâm

 P.102-G2 CTHĐ

13h30'

Họp tổng kết Khoa Lâm học

Toàn thể CBVC-LĐ Khoa Lâm học

Phòng họp B nhà A2 Ô. Nguyễn Tuấn Bình

Thứ Sáu
15/6

8h00'

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng và CBGV quan tâm

P.102-G2

Ô. Phan Trọng Thế

8h30'

Họp bình xét thi đua Khoa KHCB

Toàn thể CBVC-LĐ Khoa KHCB

Phòng họp B nhà A2

Ô. Lê Đình Lương

14h00
(Hoãn họp)

Họp Ban quản lý quỹ khuyến học, khuyến tài

Các thành viên trong BQL quỹ khuyến học, khuyến tài

 Phòng họp B nhà A1

B. Vũ Thu Hương

14h00'

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng và CBGV quan tâm

P.102-G2

Ô. Phan Trọng Thế

14h00'

Họp bình xét thi đua Trung Tâm Tin học & Ngoại Ngữ

Toàn thể CBVC-LĐ trung tâm TH&NN

Văn phòng TT

Ô.Nguyễn Trường Sơn

16h00'

Họp chi bộ Trung tâm Tin học & Ngoại Ngữ  - Thư viện

Các Đc trong chi bộ trung tâm TH&NN-TV

Văn phòng TT

Ô.Nguyễn Trường Sơn

16h00'
(Hoãn họp)

Xét duyệt mức thu học phí, KTX cho năm học 2018 - 2019

BGĐ, Trưởng các phòng: TCKT, TCHC, CT&CTSV

Phòng họp B nhà A1

 B. Vũ Thu Hương

Thứ Bảy
16/6

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
17/6