Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
02/7

8h00’

Rà soát danh mục mua sắm MMTB 2019

Trưởng các đơn vị có đăng ký mua sắm cho 2019

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

9h00’

Rà soát phân công chuẩn bị KĐCL CTĐT

Trưởng các đơn vị

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

14h00’

Họp đảng ủy

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Ba
03/7

14h00’

Họp giao ban tháng 7

BGĐ; CT công đoàn; Bí thư đoàn trường; Trưởng, phó các đơn vị.

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

16h00’

Rà soát phân công QL môn học

BGĐ; Trưởng các phòng, khoa: Đào tạo, Khảo thí, Lâm học, Kinh tế, Nông học.

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Tư
04/7

 

 

 

 

 

Thứ Năm
05/7

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
06/7

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
07/7

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
08/7