Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
09/7

10h30'

Gặp gỡ công ty  Marubeni Việt Nam

Ban Giám đốc; Trưởng các đơn vị: KHCN – HTQT, CTSV, CN – KT, Đào tạo; B. Thuận (khoa CN-KT).

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Ba
10/7

   

 

 

 

Thứ Tư
11/7

 8h00'
(cập nhật)

Rà soát việc phân công nhiệm vụ KĐCL CTĐT (Phụ lục 2 – Phụ lục 8)

 Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc Thư viện

Phòng họp B nhà A1

 B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
12/7

 8h00'
(bổ sung)

Hội thảo chỉnh sửa Đề cương một số môn học ngành Lâm sinh và Quản lý đất đai

Toàn bộ Giảng viên trong Khoa Lâm học, Kiêm giảng và các giảng viên khác có tham gia dạy các học phần Ngành Lâm sinh và Quản lý đất đai, Khách mời từ bên ngoài trường.

Phòng họp B nhà A1

 Ban tổ chức

Thứ Sáu
13/7

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
14/7

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
15/7