Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
31/12

 

Nghỉ lễ theo thông báo số 288/TB-PHĐHLN-TCHC

 

 

 

Thứ Ba
01/01

 

Nghỉ lễ theo thông báo số 288/TB-PHĐHLN-TCHC

 

 

 

Thứ Tư
02/01

8h00'

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1 

B.Vũ Thu Hương

9h00'

Họp công bố quyết định thành lập và xây dựng chương trình hoạt động tổ công đoàn Ban QLTB&ĐT

Toàn thể CBVC-LĐ Ban QLĐT&TB

VP. Ban QLĐT&TB

Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

14h00'

Họp giao ban

BGĐ, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư đoàn trường, Trưởng + Phó các đơn vị, Tổ trưởng tổ Thanh tra.

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
03/01

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
04/01

7h30’

Hội nghị CBVC-LĐ năm 2018

Toàn thể CBVC-LĐ nhà trường

Hội trường lớn nhà A3

Ban giám đốc

18h00'

Bảo vệ KLTN –K6B.&7A – Khoa Kinh tế

Hội đồng bảo vệ KLTN + Sinh viên bảo vệ

Bàn 1: P.201.G1
Bàn 2: P.202.G1
Bàn 3: P.204.G1
 Chủ tich Hội đồng

Thứ Bảy
05/01

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

14h00'
(Bổ sung)

Họp và góp ý dự thảo đề án xin đổi tên và quy định chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Trung tâm Kiểm lâm

BGĐ, TTKL (Ô.Việt, Ô.Hoàn); Ô.Quý (P.Đào tạo); Khoa Nông học (Ô.Hường, B.Chuyên, B.Hương); B.Hà (Khoa TN&MT)

Phòng họp C - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

18h00'

Bảo vệ KLTN –K6B.&7A – Khoa Kinh tế

Hội đồng bảo vệ KLTN + Sinh viên bảo vệ

Bàn 1: P.201.G1
Bàn 2: P.202.G1
Bàn 3: P.204.G1 
Chủ tich Hội đồng 

Chủ Nhật
06/01

7h00'

Bảo vệ KLTN –K6B.&7A – Khoa Kinh tế

Hội đồng bảo vệ KLTN + Sinh viên bảo vệ

Bàn 1: P.201.G1
Bàn 2: P.202.G1
Bàn 3: P.204.G1 

Chủ tich Hội đồng 

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm