Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
08/03
10h00' Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Đặc điểm hiện trạng và giải pháp bảo tồn quần thể loài Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa Kurz), tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước”
Chủ trì ĐT: TS. Phạm Văn Hường
Theo QĐ số 119 /QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ ba
09/03
14h00'
Bổ sung
Phòng 102
Nhà G2
 Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Nghiên cứu bảng tra và bản đồ sinh khối và hấp thụ cacbon của rừng trồng keo lai tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà, Định Quán, Đồng Nai”
Chủ nhiệm ĐT: TS. Nguyễn Thị Hà
 Theo QĐ số 198 /QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 04 tháng 3 năm 2021  Chủ tịch hội đồng
Thứ tư
10/03 
         
Thứ năm
11/03
10h00'
Bổ sung
 Phòng họp B
nhà A1
Họp trực tuyến với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT  BGĐ; Chủ tịch công đoàn; Bí thư ĐTN; Trưởng các đơn vị Ô.Trần Văn Chứ
15h00'
Bổ sung
Phòng 102
Nhà G2
Xét duyệt đề cương ĐTCS 2021 “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Sến mủ (Shorea roxburghii G. Don) dưới tán rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai”
Chủ nhiệm ĐT: ThS. Lê Hồng Việt
Theo QĐ số 220/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 10/03/2021 Chủ tịch hội đồng
Thứ sáu
12/03
  7h00'  Phòng 102
Nhà G2
Báo cáo SHHT Khoa kinh tế Theo QĐ số 207/QĐ-PHĐHLN-KHCN ngày 11/03/2021 Chủ tịch hội đồng 
10h30'
Bổ sung
Phòng họp B
nhà A1
Khai mạc đánh giá ngoài 04 CTĐT Trưởng phó Khoa, Trưởng phó bộ môn, và các giảng viên phụ trách minh chứng của các Khoa có CTĐT được đánh giá, Trưởng, Phó phòng Đào tạo, Trưởng các phòng ĐBCL, TCHC, TCKT, QLĐT&TB, CT&CTSV, Bí thư ĐTN, Chủ tịch CĐ, GĐ TT TN&PTCN, GĐ TT TH&NN Trường ĐHLN
Thứ bảy
13/03
 16h00'  Nhà A1 Tham gia phỏng vấn Giảng viên và sinh viên Thành phần Theo QĐ số 181 và 192 ngày 03/03/2021 Ban giám đốc 
Chủ nhật
14/03
 7h30' Phòng họp B
nhà A1 
Khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 CTĐT năm 2021  Trưởng Khoa chuyên môn, GV phụ trách chương trình đánh giá; Trưởng các P.TCHC; P.TCKT; P.CT&CTSV; P.QLĐT&TB; P.ĐT; P.ĐBCL; P.KHCN&HTQT; TT. TN&PTCN; TTSXDV, Thư viện; Giảng viên phụ tránh minh chứng, Phòng TNTH. Trưởng, Phó bộ môn Ban giám đốc