1. Vị trí và chức năng
Phòng Chính trị và công tác sinh viên là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp:
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân hiệu về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC và HSSV trong Phân hiệu; công tác thông tin tuyên truyền; giáo dục pháp luật, tư vấn toàn diện cho sinh viên; công tác HSSV; các chế độ chính sách đối với HSSV, quản lý HSSV nội, ngoại trú.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Theo dõi, lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong cán bộ viên chức, HSSV trong từng thời kỳ và năm học;
2. Tổ chức các buổi học tập chính trị đầu khoá đầu năm, cuối khóa cho HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn; các hội nghị, các buổi nói chuyện thời sự; các hoạt động giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, kỹ năng mềm, phổ biến chế độ chính sách cho HSSV;
3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; Quản lý ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành; điều hành, bố trí phòng ở cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên;
4. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HSSV theo định kỳ; tổ chức Hội nghị cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp mỗi năm học; kết thúc năm học, hướng dẫn, kiểm tra, nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các giáo viên chủ nhiệm và của cố vấn học tập. Hàng năm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa HSSV với Giám đốc Phân hiệu và lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu;
5. Chủ trì cùng với các khoa trong công tác quản lý, phân loại xếp hạng, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết những thủ tục hành chính cho HSSV, xét điểm rèn luyện cho HSSV; quản lý, theo dõi tình hình học tập, sinh hoạt, nhận xét đánh giá sinh viên tất cả các hệ và bậc học theo quy chế công tác HSSV; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV, thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV;
6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chọn cử HSSV đi học tập, công tác ở nước ngoài và giải quyết các thủ tục cần thiết liên quan; tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan quân đội dự bị theo quy định của Bộ GD&ĐT;
7. Triển khai xét học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội; tìm kiếm, tiếp nhận các nguồn học bổng cho HSSV; phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm có liên quan tham mưu đề xuất mức đóng học phí, lệ phí của HSSV;
8. Giải quyết hồ sơ, chính sách cho HSSV vào học tại Phân hiệu, chuyển Trường, tốt nghiệp ra Trường, v.v. Xét cho sinh viên thôi học, nghỉ tạm thời và trở lại học tập vì các lý do cá nhân, sức khoẻ theo quy chế công tác HSSV; tiếp nhận, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên nước ngoài học tập tại Phân hiệu;
9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền bằng các hình thức phát thanh, truyền hình, pano, áp phích, biểu ngữ, diễn đàn, hội thảo, bản tin nội bộ, quảng cáo, hội chợ, trưng bày, triển lãm; chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trang trí, khánh tiết liên quan đến HSSV của Phân hiệu;
10. Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến sinh viên như: tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học tại Phân hiệu, nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên vào phần mềm quản lý, cấp sổ tay sinh viên, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV vào đầu khóa học, cấp thẻ sinh viên, NCKH, công tác trật tự an ninh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ trì công tác bảo vệ nội bộ trong HSSV; phối hợp với Đoàn Thanh niên và các khoa huy động HSSV làm vệ sinh quang cảnh, các hoạt động tình nguyện;
11. Phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, tính mạng và tài sản đối với HSSV nội trú và ngoại trú; tổ chức kiểm tra công tác sinh viên nội trú, ngoại trú;
12. Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; tổ chức các hoạt động nhằm thu hút HSSV, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để HSSV phấn đấu và được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam;
13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khai giảng, bế giảng, tư vấn tuyển sinh; chủ trì công tác tìm kiếm, hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho HSSV đang học tập và tốt nghiệp ra Trường;
14. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế về công tác HSSV; quản lý toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, quy chế, chế độ chính sách liên quan đến HSSV. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác chính trị và quản lý học sinh sinh viên theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên;

15. Phụ trách công tác phối hợp với các Doanh nghiệp và Cựu người học;
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.