Article Index


 1. QUY TRÌNH BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Sinh viên được bảo lưu kết quả tuyển thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Sinh viên bị ốm đau, tại nạn phải điều trị trong thời gian dài có xác nhận của bệnh viện tuyến huyện trở lên;

- Do thiên tai có xác nhận của UBND cấp quận, huyện trở lên;

- Sinh viên có lệnh gọi nhập ngũ trước ngày có giấy báo trúng tuyển.

Sinh viên có nhu cầu bảo lưu kết quả tuyển sinh làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin bảo lưu (Mẫu 01) đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận của gia đình.

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1) kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy gọi nhập ngũ, giấy nhập viện, giấy xác nhận của địa phương…).

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định bảo lưu nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên (đại diện gia đình sinh viên) nhận Quyết định bảo lưu tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi hết thời hạn bảo lưu: Sinh phải làm đơn xin nhập học lại chậm nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới và nộp tại Phòng đào tạo.


2. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

Sinh viên được chuyển địa điểm học tập thỏa mãn các điều kiện sau:

- Ngành xin chuyển phải cùng khối thi (hoặc xét tuyển), điểm đầu vào đại học với ngành nơi chuyển đến đang đào tạo.

- Lớp xin chuyển đến không học quá 1 học kỳ so với lớp đang học;

- Không chuyển đến hình thức đào tạo cao hơn (vd: Không được chuyển từ  hình thức VLVH lên chính quy, Trung cấp lên Đại học…)

Sinh viên có nhu cầu chuyển địa điểm học tập làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin chuyển địa điểm học tập (Mẫu 02) đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận của gia đình.

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo báo trúng tuyển.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định chuyển địa điểm học tập nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định chuyển địa điểm học tập tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định chuyển địa điểm học tập, sinh viên có trách nhiệm liên hệ địa điểm học tập mới để tham gia học tập theo kế hoạch.


3. QUY TRÌNH CHUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Sinh viên được chuyển địa điểm học tập thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hình thức đào tạo xin chuyển phải thấp hơn hình thức đào tạo đang học;

- Có lớp đang vận hành tương ứng với hình thức đào tạo.

Sinh viên có nhu cầu chuyển địa điểm học tập làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin chuyển hình thức đào tạo (Mẫu 03) .

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo báo trúng tuyển.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định chuyển hình thức học tập nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định chuyển hình thức học tập tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định chuyển hình thức học tập, sinh viên có trách nhiệm liên hệ lớp mới để tham gia học tập theo kế hoạch.


4. QUY TRÌNH CHUYỂN NGÀNH

Sinh viên chuyển ngành phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Sinh viên được chuyển ngành khi học không quá 2 học kỳ (năm học thứ 1);

- Ngành xin chuyển phải cùng tổ hợp môn xét tuyển và điểm trúng tuyển đầu vào không cao hơn ngành đang học;

- Không phá vỡ qui mô ngành chuyển đến và chuyển đi.

Sinh viên chuyển ngành làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin chuyển ngành (Mẫu 04) .

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo bảng điểm học tập trước 2 tuần bắt đầu học kỳ 1 năm học thứ 2.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định chuyển ngành nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định chuyển ngành tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định chuyển ngành, sinh viên có trách nhiệm liên hệ khoa, lớp mới để tham gia học tập theo kế hoạch.


5. QUY TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG

Sinh viên được chuyển trường nếu không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả xét tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

- Sinh viên thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

- Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

- Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

5.1. Các bước thực hiện đối với sinh viên Phân hiệu trường ĐHLN xin chuyển đi:

Bước 1: Sinh viên viết đơn (Mẫu 05) và xin bảng điểm học tập.

Bước 2: Sinh viên xin xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng Trường tiếp nhận (trường chuyển đến).

Bước 3: Sinh viên nộp đơn cho Bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1) 

- Phòng Đào tạo xét duyệt theo các điều kiện và chuẩn bị Quyết định trình Ban Giám đốc ban hành nếu Sinh viên đủ điều kiện.

- Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên kết quả qua điện thoại

Bước 4: Sinh viên đến Phòng Đào tạo nhận Quyết định chuyển trường, đến phòng Chính trị & CTSV rút hồ sơ và liên hệ trường chuyển đến làm thủ tục nhập học.

5.2. Các bước thực hiện đối với sinh viên chuyển đến Phân hiệu trường ĐHLN:

Bước 1: Sinh viên nộp đơn xin chuyển trường và bảng điểm của trường chuyển đi cho bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1) .

Bước 2: Phòng đào tạo xét duyệt các điều kiện, trình ban giám đốc ký đồng ý tiếp nhận sinh viên và thông báo kết quả cho sinh viên.

Bước 3: Sau khi có quyết định đồng ý cho sinh viên chuyển trường. Sinh viên nộp cho bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo, Phân hiệu trường ĐHLN. Sau khi xem xét các điều kiện, nếu đủ điều kiện phòng Đào tạo ra quyết định đồng ý tiếp nhận sinh viên và bố trí sinh viên vào lớp học.

Bước 4: Sinh viên đến phòng Chính trị & CTSV làm thủ tục nhập học, phòng Tài chính kế toán nộp học phí, phòng Đào tạo đăng ký kế hoạch học tập. Bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn sinh viên làm thủ tục nhập học, nộp học phí, liên hệ khoa chuyên môn…


6. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Bước 1: Khoảng một tháng trước khi bắt đầu học kỳ, Phòng ĐT thông báo thời gian đăng ký học phần trên website và trang cá nhân của sinh viên.

Bước 2: Đăng ký đợt 1 – Sinh viên đăng ký học phần đợt 1 tại trang cá nhân theo thời gian đã thông báo. Căn cứ vào chương trình đào tạo, thời khóa biểu đã được thông báo, Sinh viên chọn học phần đăng ký phù hợp (cần lưu ý các ràng buộc về thời gian, môn học tiên quyết, môn học trước). Trong thời gian này, Sinh viên được điều chỉnh, thêm, bỏ học phần.

Lưu ý: Sinh viên nên liên hệ cố vấn học tập để được tư vấn

Kết thúc đăng ký đợt 1, Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp được mở, lớp có số lượng đăng ký ít hơn số lượng quy định và các lớp còn chỗ.

Bước 3: Đăng ký đợt 2 (Hiệu chỉnh) – SV điều chỉnh đăng ký học phần. Cụ thể: Sinh viên có thể đăng ký thêm vào những lớp như sau:

- Lớp được mở nhưng chưa đạt số lượng tối đa;

- Lớp chờ đăng ký thêm (những lớp có số lượng đăng ký từ 20 SV trở lên, nhưng chưa đủ số lượng);

- Lớp được mở thêm sau đợt 1 theo đề nghị của Sinh viên có xác nhận của Khoa.

Khi kết thúc đợt hiệu chỉnh, Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu chính thức và danh sách Sinh viên đăng ký theo từng lớp trên trang web nhà trường và tài khoản cá nhân sinh viên.

Bước 4: Nếu có khiếu nại, thắc mắc về kết quả Đăng ký học phần, Sinh viên liên hệ bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105, nhà A1) để được xem xét giải quyết.

Lưu ý:

- Chỉ được đăng ký tối đa 30 tín chỉ/ học kỳ (bao gồm cả các học phần đăng ký học lại và học cải thiện). Trường hợp SV muốn học vượt phải viết đơn nộp tại Phòng Đào tạo trong thời gian ĐKHP, nhà trường sẽ xem xét ra Quyết định.

- Phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ (trừ học kỳ cuối cùng của SV theo đúng tiến độ đào tạo).

- Phải đăng ký lớp thực hành (nếu có) đi chung với lớp học lý thuyết.

- Không được đăng ký trùng giờ học.

- Một lớp học phần được mở khi có tối thiểu 30 SV đăng ký. Những trường hợp đặc biệt sẽ do nhà trường trưởng quyết định.

- SV đang bị cảnh cáo học vụ vì lý do học tập chỉ được đăng ký học lại.

- Kết thúc thời hạn hiệu chỉnh đăng ký học phần, SV không được phép rút môn học đã đăng ký. Trường hợp đăng ký thêm môn sẽ được xem xét tùy vào điều kiện cụ thể của từng SV.


7. QUY TRÌNH CẤP BẢNG ĐIỂM, GIẤY CNTN TẠM THỜI

Bước 1 : Sinh viên liên hệ bộ phận Hành chính – Kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105, nhà A1) để đăng ký cấp bảng điểm (giấy chứng nhận tốt nghiệp…) vào các ngày 3 và thứ 5 hàng tuần.

Bước 2 : Sau khi đăng ký in bảng điểm, Sinh viên đóng lệ phí và nhận bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.


8. QUY TRÌNH XÉT CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC

Sinh viên được xét công nhận giá trị chuển môn học một trong các trường hợp sau:

- Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng tham gia đại học học liên thông và Đại học văn bằng 2;

- Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trung cấp hoặc cao cấp chính trị;

- Đã có chứng chỉ Giáo dục An ninh Quốc phòng, Giáo dục thể chất.

Hồ sơ xét công nhận giá trị chuyển đổi môn học gồm có:

- Đơn xin công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập (Mẫu 06);

- 01 Bảng điểm Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học/Trung cấp CT/CCCT (bản công chứng);

- 01 bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học/Trung cấp CT/CCCT (bản công chứng).

8.1. Các bước thực hiện xin công nhận giá trị chuyển đổi điểm học phần đối với sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao cấp LLCT; Sinh viên đã có chứng chỉ GDANQP và GDTC:

Bước 1: Sinh viên nộp đơn xin công nhận giá trị chuyển đổi (mẫu 06) kèm theo bằng tốt nghiệp, bảng điểm photo công chứng cho bộ phận kế hoạch phòng Đào tạo (P. 105 – nhà A1);

Bước 2: Phòng đào tạo xét duyệt các điều kiện, trình ban giám đốc ký đồng ý công nhận điểm cho sinh viên và thông báo kết quả cho sinh viên.

Bước 3: Sau khi có quyết định đồng ý công nhận điểm cho sinh viên, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm nhập điểm vào hệ thống.

Bước 4: Sinh viên kiểm tra tài khoản cá nhân để biết các học phần được công nhận điểm.

Lưu ý: Mọi thắc mắc về việc công nhận điểm học phần, sinh viên liên hệ bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105 – nhà A1) để được giải đáp.

8.2. Quy trình xét công nhận giá trị chuyển đổi điểm học phần đối với sinh viên học Văn bằng 2, Liên thông từ TC, CĐ lên Đại học:

Bước 1: Sinh viên nộp bảng điểm TC, CĐ hoặc ĐH (bản photo công chứng) kèm theo hồ sơ tuyển sinh để làm căn cứ công nhận giá trị điểm học phần;

Bước 2: Sau khi có quyết định trúng tuyển, phòng ĐT tổng hợp bảng điểm sinh viên trúng tuyển gửi về Khoa chuyên môn để xét công nhận giá trị điểm học phần;

Bước 3: Sau khi có kết quả xét, phòng ĐT đăng tải trên website nhà trường để sinh viên phản hồi.

Sau thời gian phản hổi của sinh viên, phòng đào tạo xét duyệt các điều kiện, trình ban giám đốc ký đồng ý công nhận điểm cho sinh viên và thông báo kết quả cho sinh viên.

Bước 4: Sau khi có quyết định đồng ý công nhận điểm cho sinh viên, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm nhập điểm vào hệ thống.

Bước 5: Sinh viên kiểm tra tài khoản cá nhân để biết các học phần được công nhận điểm.

Lưu ý: Mọi thắc mắc về việc công nhận điểm học phần, sinh viên liên hệ bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105 – nhà A1) để được giải đáp.


9. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH BẬC ĐẠI HỌC

Sinh viên được đăng ký học cùng lúc 2 chương trình bậc đại học nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất ;

- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp loại học lực yếu (ĐTBCTL dưới 2.0).

Các bước đăng ký học cùng lúc 2 chương trình bậc đại học như sau :

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin học cùng lúc 2 chương trình (Mẫu 07);

Bước 2: Sinh viên nộp đơn có đầy đủ chữ ký tại bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo bảng điểm học chương trình thứ nhất.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định đồng ý cho học chương trình thứ 2 nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định đồng ý cho học chương trình thứ 2 tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định đồng ý cho học chương trình thứ 2, sinh viên có trách nhiệm vào trang cá nhân kiểm tra chương trình học thứ 2 và tiến hành đăng ký học.


10. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

Bước 1:  Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, sinh viên vào trang cá nhân kiểm tra các học phần phải học lại, các học phần điểm thấp để đăng ký học lại, học cải thiện.

Bước 2: Trên danh sách các học phần phải học lại, sinh viên viết đơn đăng ký học lại, học cải thiện (mẫu 08) và nộp tại bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P.105 – nhà A1).

Bước 3: Dựa trên kế hoạch đào tạo toàn trường, phòng Đào tạo tính toán và lập kế hoạch học lại, học cải thiện (học theo kế hoạch, học ghép hoặc học theo nhu cầu) gửi về Khoa chuyên môn và báo cho sinh viên qua số điện thoại (nếu học theo nhu cầu).

Bước 4: Sinh viên theo dõi lịch học trên trang cá nhân (đối với lại theo kế hoạch, học ghép) hoặc liên hệ phòng Đào tạo (đối với học theo nhu cầu) và thực hiện kế hoạch học tập.

Lưu ý: Kế hoạch học lại, học cải thiện cho sinh năm 1, năm 2 và năm 3 được bố trí vào học kỳ hè. Kế hoạch học lại, học cải thiện sinh viên năm 4 có thể bố trí ngoài học kỳ hè, phụ thuộc vào kế hoạch tốt nghiệp.


11.QUY TRÌNH TẠM DỪNG TIẾN ĐỘ, BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Sinh viên xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau:

- Được điều động vào lực lượng vũ trang;

- Bị ốm đau, tai nạn phải điều trị thời gian dài, có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

- Vì nhu cầu cá nhân: Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất 01 học kỳ, có điểm tích luỹ không dưới 2,00.

Các bước xin tạm dừng tiến độ và bảo lưu kết quả học tập như sau :

Bước 1: Sinh viên làm đơn (mẫu 09) xin tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập;

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận kê hoạch, phòng Đào tạo (P. 105, nhà A1) kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy gọi nhập ngũ, giấy nhập viện, giấy xác nhận của địa phương…), bảng điểm kết quả học tập.

Bước 3: Phòng đào tạo xét duyệt các điều kiện, trình ban giám đốc ký đồng ý cho sinh viên tạm ngưng tiến độ học tập và thông báo kết quả cho sinh viên.

Lưu ý: Hết thời hạn tạm dừng tiến độ học tập, sinh viên phải làm thủ tục trở lại học tập trước khi bắt đầu học kỳ/năm học ít nhất 2 tuần.

 

12. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ngoài các quy trình nêu trên, nếu có kiến nghị về các vấn đề khác, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo – phòng 105, nhà A1 hoặc gọi số điện thoại: 02513.864.100 để được giải đáp và hướng dẫn.