Article Index

10. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

Bước 1:  Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, sinh viên vào trang cá nhân kiểm tra các học phần phải học lại, các học phần điểm thấp để đăng ký học lại, học cải thiện.

Bước 2: Trên danh sách các học phần phải học lại, sinh viên viết đơn đăng ký học lại, học cải thiện (mẫu 08) và nộp tại bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P.105 – nhà A1).

Bước 3: Dựa trên kế hoạch đào tạo toàn trường, phòng Đào tạo tính toán và lập kế hoạch học lại, học cải thiện (học theo kế hoạch, học ghép hoặc học theo nhu cầu) gửi về Khoa chuyên môn và báo cho sinh viên qua số điện thoại (nếu học theo nhu cầu).

Bước 4: Sinh viên theo dõi lịch học trên trang cá nhân (đối với lại theo kế hoạch, học ghép) hoặc liên hệ phòng Đào tạo (đối với học theo nhu cầu) và thực hiện kế hoạch học tập.

Lưu ý: Kế hoạch học lại, học cải thiện cho sinh năm 1, năm 2 và năm 3 được bố trí vào học kỳ hè. Kế hoạch học lại, học cải thiện sinh viên năm 4 có thể bố trí ngoài học kỳ hè, phụ thuộc vào kế hoạch tốt nghiệp.