Article Index

2. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

Sinh viên được chuyển địa điểm học tập thỏa mãn các điều kiện sau:

- Ngành xin chuyển phải cùng khối thi (hoặc xét tuyển), điểm đầu vào đại học với ngành nơi chuyển đến đang đào tạo.

- Lớp xin chuyển đến không học quá 1 học kỳ so với lớp đang học;

- Không chuyển đến hình thức đào tạo cao hơn (vd: Không được chuyển từ  hình thức VLVH lên chính quy, Trung cấp lên Đại học…)

Sinh viên có nhu cầu chuyển địa điểm học tập làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin chuyển địa điểm học tập (Mẫu 02) đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận của gia đình.

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo báo trúng tuyển.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định chuyển địa điểm học tập nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định chuyển địa điểm học tập tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định chuyển địa điểm học tập, sinh viên có trách nhiệm liên hệ địa điểm học tập mới để tham gia học tập theo kế hoạch.