Article Index

3. QUY TRÌNH CHUYỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Sinh viên được chuyển địa điểm học tập thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hình thức đào tạo xin chuyển phải thấp hơn hình thức đào tạo đang học;

- Có lớp đang vận hành tương ứng với hình thức đào tạo.

Sinh viên có nhu cầu chuyển địa điểm học tập làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin chuyển hình thức đào tạo (Mẫu 03) .

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo báo trúng tuyển.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định chuyển hình thức học tập nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định chuyển hình thức học tập tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định chuyển hình thức học tập, sinh viên có trách nhiệm liên hệ lớp mới để tham gia học tập theo kế hoạch.