Article Index

4. QUY TRÌNH CHUYỂN NGÀNH

Sinh viên chuyển ngành phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Sinh viên được chuyển ngành khi học không quá 2 học kỳ (năm học thứ 1);

- Ngành xin chuyển phải cùng tổ hợp môn xét tuyển và điểm trúng tuyển đầu vào không cao hơn ngành đang học;

- Không phá vỡ qui mô ngành chuyển đến và chuyển đi.

Sinh viên chuyển ngành làm theo các bước sau:

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin chuyển ngành (Mẫu 04) .

Bước 2: Sinh viên nộp đơn tại bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo bảng điểm học tập trước 2 tuần bắt đầu học kỳ 1 năm học thứ 2.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định chuyển ngành nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định chuyển ngành tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định chuyển ngành, sinh viên có trách nhiệm liên hệ khoa, lớp mới để tham gia học tập theo kế hoạch.