Article Index

7. QUY TRÌNH CẤP BẢNG ĐIỂM, GIẤY CNTN TẠM THỜI

Bước 1 : Sinh viên liên hệ bộ phận Hành chính – Kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105, nhà A1) để đăng ký cấp bảng điểm (giấy chứng nhận tốt nghiệp…) vào các ngày 3 và thứ 5 hàng tuần.

Bước 2 : Sau khi đăng ký in bảng điểm, Sinh viên đóng lệ phí và nhận bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.