Article Index

8. QUY TRÌNH XÉT CÔNG NHẬN GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC

Sinh viên được xét công nhận giá trị chuển môn học một trong các trường hợp sau:

- Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng tham gia đại học học liên thông và Đại học văn bằng 2;

- Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trung cấp hoặc cao cấp chính trị;

- Đã có chứng chỉ Giáo dục An ninh Quốc phòng, Giáo dục thể chất.

Hồ sơ xét công nhận giá trị chuyển đổi môn học gồm có:

- Đơn xin công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập (Mẫu 06);

- 01 Bảng điểm Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học/Trung cấp CT/CCCT (bản công chứng);

- 01 bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học/Trung cấp CT/CCCT (bản công chứng).

8.1. Các bước thực hiện xin công nhận giá trị chuyển đổi điểm học phần đối với sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao cấp LLCT; Sinh viên đã có chứng chỉ GDANQP và GDTC:

Bước 1: Sinh viên nộp đơn xin công nhận giá trị chuyển đổi (mẫu 06) kèm theo bằng tốt nghiệp, bảng điểm photo công chứng cho bộ phận kế hoạch phòng Đào tạo (P. 105 – nhà A1);

Bước 2: Phòng đào tạo xét duyệt các điều kiện, trình ban giám đốc ký đồng ý công nhận điểm cho sinh viên và thông báo kết quả cho sinh viên.

Bước 3: Sau khi có quyết định đồng ý công nhận điểm cho sinh viên, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm nhập điểm vào hệ thống.

Bước 4: Sinh viên kiểm tra tài khoản cá nhân để biết các học phần được công nhận điểm.

Lưu ý: Mọi thắc mắc về việc công nhận điểm học phần, sinh viên liên hệ bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105 – nhà A1) để được giải đáp.

8.2. Quy trình xét công nhận giá trị chuyển đổi điểm học phần đối với sinh viên học Văn bằng 2, Liên thông từ TC, CĐ lên Đại học:

Bước 1: Sinh viên nộp bảng điểm TC, CĐ hoặc ĐH (bản photo công chứng) kèm theo hồ sơ tuyển sinh để làm căn cứ công nhận giá trị điểm học phần;

Bước 2: Sau khi có quyết định trúng tuyển, phòng ĐT tổng hợp bảng điểm sinh viên trúng tuyển gửi về Khoa chuyên môn để xét công nhận giá trị điểm học phần;

Bước 3: Sau khi có kết quả xét, phòng ĐT đăng tải trên website nhà trường để sinh viên phản hồi.

Sau thời gian phản hổi của sinh viên, phòng đào tạo xét duyệt các điều kiện, trình ban giám đốc ký đồng ý công nhận điểm cho sinh viên và thông báo kết quả cho sinh viên.

Bước 4: Sau khi có quyết định đồng ý công nhận điểm cho sinh viên, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm nhập điểm vào hệ thống.

Bước 5: Sinh viên kiểm tra tài khoản cá nhân để biết các học phần được công nhận điểm.

Lưu ý: Mọi thắc mắc về việc công nhận điểm học phần, sinh viên liên hệ bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 105 – nhà A1) để được giải đáp.