Article Index

9. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH BẬC ĐẠI HỌC

Sinh viên được đăng ký học cùng lúc 2 chương trình bậc đại học nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất ;

- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp loại học lực yếu (ĐTBCTL dưới 2.0).

Các bước đăng ký học cùng lúc 2 chương trình bậc đại học như sau :

Bước 1: Sinh viên viết và nộp đơn xin học cùng lúc 2 chương trình (Mẫu 07);

Bước 2: Sinh viên nộp đơn có đầy đủ chữ ký tại bộ phận kế hoạch, phòng Đào tạo (P. 103, nhà A1)  kèm theo bảng điểm học chương trình thứ nhất.

Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định đồng ý cho học chương trình thứ 2 nếu Sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua điện thoại.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định đồng ý cho học chương trình thứ 2 tại Phòng Đào tạo.

Bước 4: Sau khi nhận Quyết định đồng ý cho học chương trình thứ 2, sinh viên có trách nhiệm vào trang cá nhân kiểm tra chương trình học thứ 2 và tiến hành đăng ký học.