1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển Công nghệ là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, chương trình thí nghiệm, thực hành, thực tập, rèn nghề cho sinh viên các Khoa trong toàn Phân hiệu; nghiên cứu, thực nghiệm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu theo quy định của pháp luật.
3. Tên tổ chức.
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển Công nghệ;
b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Experiment and Technology Development. Tên viết tắt là: CETD.
4. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch đào tạo, chương trình thí nghiệm, thực hành, rèn nghề, thực tập… cho sinh viên các khoa trong toàn Phân hiệu.
2. Xây dựng và quản lý các mô hình phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
3. Quản lý nguồn nhân lực, tài sản, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của Trung tâm để phục vụ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn Phân hiệu.
4. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của đơn vị để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

3. Cơ cấu tổ chức
1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Trung tâm; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Trung tâm do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.